Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Exportmedewerker

Kenmerken van de referentiefunctie

De exportmedewerker komt voor in grote agrarische bedrijven met een eigen opslagruimte voor uitgangsmateriaal en/of eindproducten van waaruit producten worden getransporteerd naar zowel binnen- als buitenland. De exportmedewerker is verantwoordelijk voor het organiseren van de expeditie en het verzorgen van bijbehorende documenten. Tevens informeert de functiehouder klanten als het gaat om transporten en handelt klachten af.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Organisatie en expeditie
 • beoordelen van transportaanvragen en indien nodig aanvullen van ontbrekende gegevens/documenten (inklaringsinstructies, accreditieven, certificaten, e.d.);
 • opstellen van exportplanningen, hierbij zoveel mogelijk combineren van vrachten (rekening houdend met soort producten, afleveringstermijnen en bestemmingen) en afstemmen over verladings- en aflevertijdstippen;
 • reserveren en/of afroepen van vervoerscapaciteit, indien nodig aanvragen van offertes en deze laten fiatteren door leidinggevende;
 • afstemmen met interne afdelingen en vervoerders m.b.t. transporten (in twee vreemde talen).
 • juistheid en volledigheid transportaanvragen;
 • kwaliteit van planning:
  • aantal klachten;
  • tijdigheid en juistheid van aflevering;
  • efficiëntie van inzet transportmogelijkheden;
  • kosten van transporten;
 • juistheid, tijdigheid en volledigheid verstrekte informatie.
Transport­documen­tatie
 • afstemmen met douane over vervoersdocumenten;
 • zorg dragen voor de opmaak en distributie van benodigde documenten (T-documenten, vrachtbrieven, e.d.);
 • controleren van de bij ladingen gevoegde documenten op volledigheid;
 • samenstellen van dossier per zending.
 • conform procedures;
 • juistheid en tijdige beschikbaarheid vervoersdocumenten;
 • volledigheid en actualiteit van dossiers.
Klachten­afhandeling
 • beantwoorden van vragen en afhandelen van klachten van klanten m.b.t. vertragingen, manco’s, e.d.;
 • onderzoeken van oorzaken van klachten en nemen van corrigerende maatregelen;
 • signaleren van structurele klachten en deze escaleren richting leidinggevende;
 • verzamelen van informatie m.b.t. schades en hiertoe opstellen van rapporten.
 • tijdigheid en doelmatigheid van klachtafhandeling;
 • klanttevredenheid;
 • juistheid en volledigheid rapporten.

Bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met de computer.
 • Enerverend werk bij spoedopdrachten en tijdens piekdrukte.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO/MBO+ werk- en denkniveau.
 • Beheersing van tenminste twee vreemde talen.
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Ervaring met het opstellen van planningen.
 • Enige werkervaring in een vergelijkbare functie.

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (4):
 • is in staat zelfstandig beslissingen te nemen;
 • is in staat initiatieven te nemen om te waarborgen, dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is.
Klantgerichtheid (4):
 • herkent signalen van de klant;
 • is in staat per geval een passende aanpak te kiezen om de klanttevredenheid te verhogen en kan de aanpak vertalen in een beleid op het bedrijf.
Bedrijfsmatig handelend (4):
 • is in staat te sturen op efficiëntie in het werk en kan dat vertalen naar verbeteringen voor operationeel beleid.
Samenwerkend en overleggend (3):
 • is in staat initiatief te nemen tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en ervoor te zorgen dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben;
 • slaagt erin de goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten te bewaken.
Vakdeskundigheid toepassend (4):
 • werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken;
 • is in staat bekende en onbekende werkzaamheden goed in te schatten;
 • is in staat nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied te benoemen;
 • slaagt erin zijn kennis en ervaring toe te passen, die te delen met anderen en over te dragen waar nodig.