Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Onderhoudsmonteur

Kenmerken van de referentiefunctie

De onderhoudsmonteur komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen technische dienst. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd, meer specialistische werkzaamheden zijn uitbesteed. Beslissingen zijn van vaktechnische aard en richten zich op methoden en technieken. De werkzaamheden zijn gericht op alle in het bedrijf voorkomende technische apparatuur en installaties. Het betreft hier met name werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsmiddelen als transport- en hefmiddelen, klimaatregelingsapparatuur- en installaties en apparatuur/installaties t.b.v. water en voeding. Het gaat met name om preventief planmatig onderhoud en het diagnosticeren en verhelpen van storingen. Complexere constructiewerkzaamheden en vernieuwing/vervanging wordt veelal uitgevoerd door externe bedrijven/contractoren.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Periodieke inspecties en preventief onderhoud
 • beoordelen van de technische staat van machines/ installaties aan de hand van periodieke waarnemingen en/of metingen in vergelijking met technische specificaties;
 • afstemmen met leidinggevende en/of gebruikers over bijzonderheden e.d.;
 • verrichten van voorbereidende werkzaamheden in de werkruimte;
 • verrichten van preventieve onderhoudswerkzaamheden ((de)montage, vervangen en/of instellen van onderdelen met behulp van diverse (automatische) (hand)gereed-schappen;
 • testen van de werking en gereed opleveren van de machines/installatie.
 • juiste beoordeling;
 • conform planning, procedure, (veiligheids)eisen;
 • tijdigheid afstemming leidinggevende/gebruikers;
 • duurzaamheid onderhoud.
Curatief onderhoud (storingen­oplossing)
 • analyseren van de gemelde storing door raadplegen van handleiding of gebruikers;
 • beoordelen beschikbare informatie, achterhalen van storingsoorzaak, vaststellen van aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden en hierover overleggen met de leidinggevende;
 • uitvoeren van storingswerkzaamheden ((de)montage, vervangen en/of instellen van onderdelen met behulp van diverse (automatische) (hand)gereedschappen);
 • testen van de werking en gereed opleveren van de machine/installatie.
 • duur stilstand machine/installatie;
 • juistheid en snelheid diagnose;
 • juistheid inschatting urgentie;
 • conform veiligheidsprocedure, -eisen;
 • tijdigheid afstemming leidinggevende;
 • duurzaamheid reparatie.
Technische onder­steuning
 • uitvoeren van modificatie en revisiewerkzaamheden;
 • assisteren bij uitvoering van werkzaamheden door externen;
 • assisteren bij uit te voeren nieuwbouwwerkzaamheden;
 • doen van voorstellen voor aanpassingen/verbeteringen aan apparatuur, installaties of onderhoudsproces.
 • conform opdracht, instructie;
 • in aansluiting op gewenste ondersteuning;
 • kwaliteit van verbetervoorstellen.
Registratie en gebruikers­onderhoud
 • rapporteren van bevindingen en registreren van verrichte werkzaamheden (werktijd, materialen);
 • schoonhouden van de werkplaats en onderhouden van gebruikte gereedschappen en machines.
 • tijdigheid, juistheid en volledigheid registratie;
 • inzicht in voorraadniveaus;
 • onderhoudsstatus;
 • orde en netheid werkplaats.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening bij het verplaatsen van materialen en demontagewerkzaamheden.
 • Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
 • Hinder van hitte, lawaai, vocht en temperatuurwisselingen i.v.m. binnen- en buitenwerk.
 • Kans op letsel door vallen, bekneld raken, uitschietend gereedschap en/of door contact met gezondheid schadende stoffen.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 3 werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het (de)monteren en instellen van apparatuur, machines, installaties.
 • Ervaring met het bewerken van materialen gebruikmakend van handgereedschappen, machines en lasapparatuur.
 • Kennis van gehanteerde procedures en wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid).
 • Enige jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.

Competentieprofiel

Creatief/innovatief (2):
 • is in staat een eenvoudige bijdrage te leveren aan overleg over verbeteringen;
 • is in staat eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op te merken.
Vakdeskundigheid toepassend (3):
 • werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden;
 • werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen;
 • is in staat snel te benoemen wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.
Samenwerkend en overleggend (3):
 • is in staat initiatief te nemen tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en ervoor te zorgen dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben;
 • slaagt erin de goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten te bewaken.
Middelenbewustzijn (3):
 • is in staat de aard en omvang van standaard werk te overzien en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en middelen daarvoor zijn;
 • is in staat zorg te dragen voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen.
 • is in staat systematisch gegevens te verzamelen en deze op te slaan voor het gebruik door anderen.
Analyserend (2):
 • is in staat systematisch gegevens te verzamelen en deze op te slaan voor het gebruik door anderen.
Kwaliteitsgerichtheid (3):
 • is in staat binnen de tijdsplanning te werken volgens de afgesproken normen;
 • controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.