Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Begrippen en toelichting competentieprofiel

In de beschrijvingen van de referentiefuncties vindt u ook competentieprofielen. Deze beschrijven het essentiële gedrag dat nodig is om succesvol te zijn in het vervullen van de functie. Een competentieprofiel is opgebouwd uit benodigde kennis, ervaring en competenties, die een functiehouder nodig heeft om een bepaalde functie volwaardig uit te kunnen voeren.

Op basis van het competentieprofiel kunnen werkgevers het functioneren in hun organisatie in kaart brengen en bespreekbaar maken. Competentieproficelen helpen bij het concreet vastleggen en communiceren van verwachtingen naar medewerkers over hun functioneren. Competenties bieden werknemers bij het uitoefenen van hun functie ook inzicht in het gewenste gedrag zoals hun werkgever dat graag ziet in de organisatie en inzicht waar ontwikkelmogelijkheden zitten.

De competentieprofielen zijn een voorsortering/voorbeeld van gewenst gedrag voor de referenties,. Daarmee zijn ze volledig aanpasbaar aan de wensen en behoeften binnen het individuele bedrijf, evenals referentiefuncties aanpasbaar zijn om bedrijfsfuncties te maken.

(Competenties vormen geen onderdeel van functiewaardering en functie-indeling. Het is slechts een handvat voor werkgevers bij het inzetten van personelesinstrumenten (zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken).)

Begrip Omschrijving

Kennis en betekenis­volle ervaring

Een opsomming van de vereiste kennis en vaardigheden (de door een medewerker geleverde input) die van belang zijn voor een adequate uitoefening van de functie.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Voor de adequate uitoefening van de functie beïnvloedbare / ontwikkelbare gedragskenmerken, uitgewerkt in gedragsvoorbeelden.