Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Allround dierverzorger I

Kenmerken van de referentiefunctie

De allround dierverzorger I kan voorkomen op alle soorten van agrarische bedrijven waar dieren worden verzorgd t.b.v. fokken, mesten of de productie van dierlijke producten. De functie bevat cyclisch terugkerende en specialistische werkzaamheden. Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend. De focus ligt op het continueren van het gekende operationele proces alsook het verrichten van ingrepen/handelingen aan dieren. De functiehouder deelt, in overleg met leidinggevende, het eigen werk in aan de hand van te realiseren dagplanningen. De leidinggevende is consulteerbaar, afwijkingen van het reguliere proces/de normale werkaanpak worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.). De functiehouder is verantwoordelijk voor het verrichten van toegestane ingrepen/handelingen en het uitvoeren van vruchtbaarheidsbehandelingen. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het verzorgen, selecteren en controleren van zijn toegewezen dier(en)(groep) en (indien van toepassing) uitvoeren van het melkproces. Voorts draagt de functiehouder zorg voor het registreren en overdragen van gegevens. De (niveau-)verschillen tussen de allround dierverzorger I en II worden aanvullend uiteengezet in de NOK-bijlage.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Ingrepen / hande­lingen
 • indien wettelijk toegestaan uitvoeren van ingrepen/handelingen aan dieren, zoals snavelverkorting, couperen van de staart (conform besluit houders van dieren, besluit diergeneeskundigen).
 • conform veiligheidsprocedures;
 • juistheid identificatie en registratie;
 • conform wet- en regelgeving;
 • optimalisatie dierwelzijn;
 • kwaliteit uitgevoerde ingrepen.
Vruchtbaar­heids­­­behan­de­­­ling
 • vaststellen van bronst, geschikt dekkingstijdstip en insemineren of begeleiden van natuurlijke dekking, identificatie dracht.
 • juistheid identificatie bronst en dracht;
 • slagingspercentage.
Dierbeheer
 • selecteren, begeleiden en transporteren van dieren op de locatie;
 • bereiden van voedsel volgens receptuur en (handmatig) doseren en voederen van dieren;
 • (indien van toepassing) voorbereiden en melken van dieren, gebruik makend van conventionele dan wel geautomatiseerde systemen;
 • observeren van dieren, anticiperen op afwijkend gedrag o.m. door toediening medicatie dan wel inschakeling dierenarts.
 • volgens procedure, receptuur;
 • alertheid afwijkend gedrag;
 • tijdigheid/juistheid toegediend voedsel, medicatie;
 • optimalisatie dierwelzijn;
 • tevredenheid collega’s en derden.
Bedrijfs­ruimte­beheer
 • inspecteren en (laten) verzorgen van de bedrijfsruimte(n) en omgeving;
 • signaleren van (dreigende) onvolkomenheden, overleggen over te nemen maatregelen en verhelpen van kleine technische mankementen.
 • volgens procedure;
 • tijdigheid gesignaleerde mankementen;
 • orde en netheid.
Bediening, controle en onderhoud geautoma­­tiseerde systemen / apparatuur
 • inspecteren van technische conditie van geautomatiseerde (voeding-, melk-, transport-, klimaat/ventilatie-, verlichting)systemen/apparatuur;
 • verrichten van eenduidige reparaties (o.m. vervangen slijtageonderdelen), onderhoud (o.m. smeren) en verhelpen eenvoudige (ver)storingen;
 • instellen/bijstellen (aanpassen gegeven variabelen) en bedienen van geautomatiseerde systemen/apparatuur.
 • tijdigheid gesignaleerde mankementen;
 • aantal teruggekeerde mankementen;
 • tijdigheid onderhoud;
 • instelling en bediening volgens voorschriften.
Registratie en informatie
 • vastleggen van geconstateerde bijzonderheden;
 • documenteren van hoeveelheden en vastleggen in systemen;
 • mondeling toelichten van bijzonderheden aan collega’s en leidinggevenden.
 • juiste, tijdige en volledige documentatie en overdracht;
 • traceerbaarheid/terugvindbaarheid gegevens.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van temperatuurverschillen, stof, stank, vuil en vocht.
 • Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen en corrigeren van dieren, het tillen en verplaatsen van materialen en te verrichten schoonmaakwerkzaamheden.
 • Incidenteel gedwongen houding bij het in bedwang houden van dieren t.b.v. behandeling, voeding, verzorging of transport en bij reinigingswerkzaamheden.
 • Kans op letsel door uitglijden, dieragressie, vertillen, beknelling of infecties.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 2 - 3 werk- en denkniveau (bij voorkeur agrarische richting).
 • Inzicht in de werking van apparatuur en systemen.
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Kennis van (de werking van) toe te dienen medicatie en voerrecepturen.
 • Inzicht in regulier en afwijkend gedrag voor de specifieke diergroep.
 • - Ervaring met het uitvoeren van (niet para veterinaire) ingrepen bij dieren.
 • - Ruime ervaring in een vergelijkbare functie.

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (3):
 • is in staat het initiatief te nemen om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.
Ethisch en integer handelend (3):
 • is in staat er voor te zorgen dat overtredingen m.b.t. omgeving, dierenwelzijn en milieu voorkomen worden.
Instructie- en procedure gerichtheid (2):
 • volgt de voorgeschreven procedures op;
 • is alert op (veiligheids)-risico’s.
Middelenbewustzijn (3):
 • is in staat aard en omvang van standaard werk te overzien en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en middelen daarvoor zijn;
 • is in staat zorg te dragen voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen.
Plannend en organiserend (2):
 • slaagt erin het eigen werk zo voor te bereiden dat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht;
 • is in staat in de gaten te houden of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.
Vakdeskundigheid toepassend (3):
 • werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden;
 • werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen;
 • is in staat snel te benoemen wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Allround dierverzorger I Allround dierverzorger II
Aard van de werkzaamheden
 • Ingrepen/handelingen (focus ligt op niet-para veterinaire handelingen).
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen (focus ligt op vaststelling bronst/geschikt dekkingsmoment, begeleiding natuurlijke dekking/inseminatie, constatering dracht).
 • Dierbeheer (focus ligt op selecteren/begeleiden/transporteren van dieren, bereiding van voedsel, voorbereiden en melken van dieren, observeren en anticiperen op diergedrag).
 • Bedrijfsruimtebeheer (focus ligt op inspecteren, signaleren en anticiperen).
 • Bediening, controle en onderhoud geautomatiseerde systemen/apparatuur (focus ligt op inspecteren, repareren, in-/bijstellen).
 • Registratie & informatie (focus ligt op vastleggen en toelichten).
 • Coördinatie (focus ligt op vaktechnisch/functioneel leidinggeven en afroepen van reguliere aanvoer/afvoer).
 • (Para-veterinaire) ingrepen/handelingen (focus ligt op zowel para-veterinaire als niet-para-veterinaire handelingen) en ingrepen/handelingen op aanwijzing en onder controle van een dierenarts.
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen: Idem I
 • Dierbeheer: Idem I.
 • Bedrijfsruimtebeheer: Idem I.
 • Bediening, controle en onderhoud geautomatiseerde systemen/apparatuur: Idem I.
 • Registratie & verantwoording (focus ligt idem I + verantwoorden van inzet van middelen, materialen en resultaten).
Vrijheidsgraden
 • De functie bevat cyclisch terugkerende en specialistische werkzaamheden.
 • Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend.
 • De leidinggevende is consulteerbaar, afwijkingen van het reguliere proces/ de normale werkaanpak worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.).
 • Idem I + coördineren van werkzaamheden.
 • idem I.
 • idem I.
Functiebenamingen (oud)
 • 04.13 Allround dierenverzorger.
 • Geen oude referentie beschikbaar.