Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Allround dierverzorger II

Kenmerken van de referentiefunctie

De allround dierverzorger II kan voorkomen op alle soorten van agrarische bedrijven waar dieren worden verzorgd t.b.v. fokken, mesten of de productie van dierlijke producten. De functie bevat cyclisch terugkerende en specialistische werkzaamheden. Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend. De focus ligt op het continueren en coördineren van het gekende operationeel proces alsook het verrichten van (para-veterinaire) specialistische ingrepen/handelingen aan dieren. De functiehouder deelt, in overleg met leidinggevende, het eigen werk en dat van toegewezen collega’s in aan de hand van te realiseren dag-planningen en coördineert de werkzaamheden in de uitvoering. De leidinggevende is consulteerbaar, afwijkingen van het reguliere proces/de normale werkaanpak worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.). De functiehouder is verantwoordelijk voor het coördineren van de toegewezen medewerkers, het verrichten van specialistische (para-veterinaire) ingrepen/handelingen en uitvoeren van vruchtbaarheidsbehandelingen. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het verzorgen, selecteren en controleren van zijn toegewezen dier(en)(groep) en (indien van toepassing) uitvoeren van het melkproces. Voorts draagt hij/zij zorg voor het registreren, overdragen en verantwoorden van gegevens. De functiehouder beschikt over een diploma para-veterinair dan wel de combinatie van deelkwalificaties die recht geeft op de desbetreffende erkenning en/of benodigde certificaten (bijv. certificaat verdoofd castreren biggen). De (niveau-)verschillen tussen de allround dierverzorger I en II worden aanvullend uiteengezet in de NOK-bijlage.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: 1 - 5 medewerkers (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Coördinatie
 • vaktechnisch/functioneel leidinggeven aan collega’s, toezien op en bijsturen van de uitvoering, stellen van prioriteiten en verdelen van de werkzaamheden;
 • afroepen van reguliere aanvoer van materialen en grondstoffen en reguliere afvoer van mest en (dode) dieren.
 • efficiëntie werkverdeling;
 • tijdigheid ingrijpen;
 • gezamenlijk resultaat;
 • draagvlak collega’s;
 • tijdige beschikbaarheid van materialen en grondstoffen.
(Para-­ veteri­naire) specialis­­tische ingrepen / hande­lingen
 • indien wettelijk toegestaan uitvoeren van ingrepen/handelingen aan dieren, zoals, snavelverkorting, couperen van de staart (conform besluit houders van dieren, besluit diergeneeskundigen);
 • indien wettelijk toegestaan uitvoeren van ingrepen/handelingen aan dieren op aanwijzing en onder controle van een dierenarts, zoals vijlen van hoektanden, onthoornen (conform besluit houders van dieren, besluit diergeneeskundigen);
 • verrichten van para-veterinaire ingrepen, zoals:
 • - onderzoeken van het dier;
  • toepassen van een (niet-operatieve) behandeling;
  • afnemen van bloed, geven van injecties;
  • toepassen van een algemene of plaatselijke verdoving;
  • verlenen van hulp bij geboorte;
 • - behandeling t.b.v. een uit te voeren verwijdering van een vrucht;
  • onvruchtbaar maken van een dier.
 • conform veiligheidsprocedures;
 • juistheid identificatie en registratie;
 • conform wet- en regelgeving;
 • optimalisatie dierwelzijn;
 • kwaliteit uitgevoerde ingrepen.
Vruchtbaar­heids­­behande­­ling
 • vaststellen van bronst, geschikt dekkingstijdstip en insemineren of begeleiden van natuurlijke dekking, identificatie dracht.
 • juistheid identificatie bronst en dracht;
 • slagingspercentage.
Dierbeheer
 • selecteren, begeleiden en transporteren van dieren op de locatie;
 • bereiden van voedsel volgens receptuur (handmatig) doseren en voederen van dieren;
 • (indien van toepassing) voorbereiden en melken van dieren, gebruik makend van conventionele dan wel geautomatiseerde systemen;
 • observeren van dieren, anticiperen op afwijkend gedrag o.m. door toediening medicatie dan wel inschakeling dierenarts.
 • volgens procedure, receptuur;
 • alertheid afwijkend gedrag;
 • tijdigheid/juistheid toegediend voedsel, medicatie;
 • optimalisatie dierwelzijn;
 • tevredenheid collega’s en derden.
Bedrijfs­ruimte­be­heer
 • inspecteren en (laten) verzorgen van de bedrijfsruimte(n) en omgeving;
 • signaleren van (dreigende) onvolkomenheden, overleggen over te nemen maatregelen en verhelpen van kleine technische mankementen.
 • volgens procedure;
 • tijdigheid gesignaleerde mankementen;
 • orde en netheid.
Bediening, controle en onderhoud geautoma­tiseerde systemen / apparatuur
 • inspecteren van technische conditie van geautomatiseerde (voeding-, melk-, transport-, klimaat/ventilatie-, verlichting)systemen/apparatuur;
 • verrichten van eenduidige reparaties (o.m. vervangen slijtageonderdelen), onderhoud (o.m. smeren) en verhelpen eenvoudige (ver)storingen;
 • instellen/bijstellen (aanpassen gegeven variabelen) en bedienen van geautomatiseerde systemen/apparatuur.
 • tijdigheid gesignaleerde mankementen;
 • aantal teruggekeerde mankementen;
 • tijdigheid onderhoud;
 • instelling en bediening volgens voorschriften.
Registratie en ver­ant­woording
 • vastleggen van geconstateerde bijzonderheden;
 • documenteren van hoeveelheden en vastleggen in systemen;
 • mondeling toelichten van bijzonderheden aan collega’s en leidinggevenden;
 • verantwoorden van inzet van middelen, materialen en resultaten.
 • juiste, tijdige en volledige documentatie en overdracht;
 • traceerbaarheid/terugvindbaarheid gegevens;
 • inzicht in resultaten en (oorzaken van) afwijkingen.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van temperatuurverschillen, stof, stank, vuil en vocht.
 • Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen en corrigeren van dieren, het tillen en verplaatsen van materialen en te verrichten schoonmaakwerkzaamheden.
 • Incidenteel gedwongen houding bij het in bedwang houden van dieren t.b.v. behandeling, voeding, verzorging of transport en bij reinigingswerkzaamheden.
 • Kans op letsel door uitglijden, dieragressie, vertillen, beknelling of infecties.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 4 werk- en denkniveau (bij voorkeur agrarische richting).
 • Diploma dierenartsassistent para-veterinair dan wel de combinatie van deelkwalificaties die recht geeft op de desbetreffende erkenning.
 • Inzicht in de werking van apparatuur en systemen.
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Kennis van (de werking van) toe te dienen medicatie en voerrecepturen.
 • Inzicht in regulier en afwijkend gedrag voor de specifieke diergroep.
 • Ervaring met het uitvoeren van (par veterinaire) ingrepen bij dieren.
 • Ruime ervaring in een vergelijkbare coördinerende functie.

Competentieprofiel

Bedrijfsmatig handelend (2):
 • is in staat zaken op waarde te schatten;
 • houdt zich aan gemaakte afspraken omtrent de inzet van middelen.
Beslissend en activiteiten initiërend (3):
 • is in staat het initiatief te nemen om, waar mogelijk in overleg, de werkzaamheden volgens de bedrijfsprocedures zodanig aan te passen dat fouten worden hersteld en voorkomen.
Ethisch en integer handelend (3):
 • is in staat er voor te zorgen dat overtredingen m.b.t. omgeving, dierenwelzijn en milieu voorkomen worden.
Instructie- en proceduregerichtheid (2):
 • volgt de voorgeschreven procedures op;
 • is alert op (veiligheids)risico’s.
Middelenbewustzijn (3):
 • is in staat aard en omvang van standaard werk te overzien en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en middelen daarvoor zijn;
 • is in staat zorg te dragen voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen.
Plannend en organiserend (3):
 • is in staat prioriteiten te stellen in de voorbereiding van de werkzaamheden zodat er goed doorgewerkt kan worden;
 • bewaakt de planning van de dagelijkse werkzaamheden en is in staat de planning zo nodig bij te stellen.
Vakdeskundigheid toepassend (4):
 • werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken;
 • is in staat bekende en onbekende werkzaamheden goed in te schatten;
 • is in staat nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied te benoemen;
 • slaagt er in zijn kennis en ervaring toe te passen, die te delen met anderen en over te dragen waar nodig.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Allround dierverzorger I Allround dierverzorger II
Aard van de werkzaamheden
 • Ingrepen/handelingen (focus ligt op niet-para veterinaire handelingen).
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen (focus ligt op vaststelling bronst/geschikt dekkingsmoment, begeleiding natuurlijke dekking/inseminatie, constatering dracht).
 • Dierbeheer (focus ligt op selecteren/begeleiden/transporteren van dieren, bereiding van voedsel, voorbereiden en melken van dieren, observeren en anticiperen op diergedrag).
 • Bedrijfsruimtebeheer (focus ligt op inspecteren, signaleren en anticiperen).
 • Bediening, controle en onderhoud geautomatiseerde systemen/apparatuur (focus ligt op inspecteren, repareren, in-/bijstellen).
 • Registratie & informatie (focus ligt op vastleggen en toelichten).
 • Coördinatie (focus ligt op vaktechnisch/functioneel leidinggeven en afroepen van reguliere aanvoer/afvoer).
 • (Para-veterinaire) ingrepen/handelingen (focus ligt op zowel para-veterinaire als niet-para-veterinaire handelingen) en ingrepen/handelingen op aanwijzing en onder controle van een dierenarts.
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen: Idem I
 • Dierbeheer: Idem I.
 • Bedrijfsruimtebeheer: Idem I.
 • Bediening, controle en onderhoud geautomatiseerde systemen/apparatuur: Idem I.
 • Registratie & verantwoording (focus ligt idem I + verantwoorden van inzet van middelen, materialen en resultaten).
Vrijheidsgraden
 • De functie bevat cyclisch terugkerende en specialistische werkzaamheden.
 • Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend.
 • De leidinggevende is consulteerbaar, afwijkingen van het reguliere proces/de normale werkaanpak worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.).
 • Idem I + coördineren van werkzaamheden.
 • Idem I.
 • Idem I.
Functiebenamingen (oud)
 • 04.13 Allround dierenverzorger.
 • Geen oude referentie beschikbaar.