Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Bedrijfsleider I

Kenmerken van de referentiefunctie

De bedrijfsleider I kan voorkomen op alle soorten van agrarische bedrijven waar dieren worden verzorgd t.b.v. fokken, mesten of de productie van dierlijke producten. De functiehouder is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de output en de daarvoor benodigde mensen en middelen van zijn/haar toegewezen bedrijf, locatie, organisatieonderdeel. Dit heeft betrekking op het primaire proces, waarbij ondersteunende diensten niet onder verantwoordelijkheid van de functiehouder vallen. De functiehouder adviseert over het uit te voeren jaarplan. De functiehouder is primair verantwoordelijk voor opbrengsten en redeneert vanuit beschikbare budgetten. Focus voor de functiehouder is in de eerste plaats het zeker stellen van de randvoorwaarden waarbinnen de leidinggevenden/medewerkers de planning en de gevraagde kwaliteit kunnen realiseren; daartoe dient de functiehouder een korte tot middellange termijn focus te hebben (lopend jaar). Daarnaast is de functiehouder verantwoordelijk voor een continue verbetering van efficiency, realisatie van kwaliteitsnormen en leveringsbetrouwbaarheid. De (niveau-)verschillen tussen de bedrijfsleider I en II worden aanvullend uiteengezet in de NOK-bijlage.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: 30 - 50 medewerkers (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Realisatie output
 • adviseren over het uit te voeren jaarplan;
 • sturen op de personeelsbezetting a.d.h.v. het jaarplan;
 • volgen van het verloop van de bedrijfsvoering, o.a. via werkoverleg;
 • initiëren van maatregelen om opgetreden verstoringen te corrigeren, c.q. voorzienbare verstoringen te voorkomen;
 • ondersteunen van leidinggevenden/medewerkers bij het oplossen van niet-reguliere problemen.
 • conform jaarplan;
 • conform kwaliteitsnormen;
 • conform productiviteitsnormen (verbruik manuren, materialen, variabele kosten);
 • optimalisatie dierenwelzijn/efficiency.
Optima­lisatie bedrijfs­voering
 • initiëren en coördineren van onderzoek naar structurele problemen in processen;
 • signaleren van verbetermogelijkheden, beoordelen van verbetervoorstellen van de leidinggevenden/medewerkers;
 • doorvoeren van verbeteringen, binnen het daarvoor gegeven mandaat.
 • verbetering van efficiency;
 • verbetering van kwaliteitsbeheersing;
 • verbetering van output (leverbetrouwbaarheid).
Personeels­­manage­ment
 • vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie;
 • fiatteren van voorstellen voor opleidingen, promotie of ontslag;
 • beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken;
 • verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.
 • aansluiting op bedrijfsplan;
 • beschikbaarheid vereiste competenties;
 • flexibiliteit inzetbaarheid;
 • realisatie doelstellingen P&O-beleid.
Beschik­baar­heid rand­voor­waarden
 • volgen van de performance en onderhoudsstatus van faciliteiten en voorkomende problemen;
 • initiëren en coördineren van maatregelen om structurele technische problemen op te lossen;
 • adviseren over raamovereenkomsten met leveranciers en afnemers;
 • zorg dragen voor de beschikbaarheid van ge- en verbruiksartikelen.
 • technische staat faciliteiten;
 • onderhoudskosten binnen begroting;
 • tijdige beschikbaarheid van ge- en verbruiksartikelen.
Rapportage van de opera­tionele bedrijfs­voering
 • controleren en beoordelen van rapportages van leidinggevenden/medewerkers;
 • samenstellen van samenvattende week- en periode-rapportages en verantwoorden van bijzonderheden en resultaten.
 • inzicht in behaalde resultaten;
 • inzicht in knelpunten en verbetermogelijkheden.

Bezwarende omstandigheden

 • Geen bijzondere.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van de (on)mogelijkheden van gebruikte faciliteiten en middelen.
 • Kennis van automatiseringssystemen en toepassingen.
 • Kennis van interne procedures (personeel, materieel, installaties, kwaliteit etc.).
 • Enige jaren relevante werkervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur binnen de sector.

Competentieprofiel

Aansturend (5):
 • is in staat prestaties van individuen en teams te (h)erkennen;
 • geeft medewerkers de ruimte hun eigen doelen te formuleren;
 • slaagt erin werkzaamheden over medewerkers te verdelen en uit te laten voeren en mee te helpen waar nodig, zonder het werk over te nemen.
Bedrijfsmatig handelend (4):
 • is in staat te sturen op efficiëntie in het werk en kan dat vertalen naar verbeteringen voor operationeel beleid.
Ethisch en integer handelend (5):
 • is in staat anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor het eigen handelen;
 • heeft duidelijke waarden en normen over wat wel en niet kan en heeft hierin een zichtbare voorbeeldrol;
 • slaagt erin de waarden te bewaken.
Kwaliteitsgerichtheid (5):
 • weet in te grijpen als de geëiste kwaliteit niet in orde is;
 • is in staat feedback te vragen met betrekking tot de kwaliteit van het door hem geleverde werk;
 • voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie;
 • streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten.
Plannend en organiserend (5):
 • stelt heldere doelen en is in staat taken en activiteiten te verdelen over medewerkers;
 • slaagt erin verschillende werkzaamheden te coördineren tussen meerdere mensen in verschillende rollen en is in staat overzicht te behouden;
 • is in staat relaties te leggen tussen verschillende werkzaamheden in de organisatie en te anticiperen op mogelijke factoren die van invloed zijn op de planning.
Vakdeskundigheid toepassend (5):
 • doet waarneembaar moeite om het waarom te begrijpen;
 • is in staat de kern van het probleem naar voren te halen;
 • is in staat (niet voor de hand liggende) alternatieven voor te stellen voor verbetering met onderbouwde voor- en nadelen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Bedrijfsleider I Bedrijfsleider II
Aard van de werkzaamheden
 • Realisatie output: adviseren over jaarplan, (bij)sturen en ondersteunen medewerkers en initiëren maatregelen, volgen realisatie.
 • Optimalisatie van de bedrijfsvoering: initiëren/coördineren onderzoek problemen, signaleren/beoordelen/doorvoeren van verbeteringen.
 • Personeelsmanagement: vaststellen formatie, fiatteren voorstellen, toepassen personeelsinstrumenten en personeelsbeheer.
 • Beschikbaarheid randvoorwaarden: volgen performance faciliteiten, initiëren/coördineren oplossingsmaatregelen, adviseren over raam-overeenkomsten en zorg dragen voor de beschikbaarheid van ge- en verbruiksartikelen.
 • Rapportage van de operationele bedrijfsvoering: controleren, beoordelen, samenstellen en verantwoorden van rapportages en resultaten.
 • Realisatie output: Idem I + volgen van trends en ontwikkelingen binnen de sector en opstellen en laten fiatteren van het jaarplan op basis van te realiseren doelstellingen.
 • Optimalisatie/innovatie van de bedrijfsvoering: Idem I + uitwerken en toelichten van (meer omvangrijke multidisciplinaire) verbetervoorstellen en leiden van de uitvoering van goedgekeurde verbeterprojecten.
 • Personeelsmanagement: Idem I.
 • Beschikbaarheid randvoorwaarden: Idem I + adviseren over aanpassingen aan/uitbreidingen van de faciliteiten en maken van afspraken met leveranciers en afnemers.
 • Rapportage van de operationele bedrijfsvoering: Idem I.
Leidinggeven
 • Hiërarchisch 30 – 50 medewerkers.
 • Hiërarchisch 50 – 75 medewerkers.
Focus/vrijheidsgraden
 • Primair proces (dierhouderij).
 • Opbrengsten en budgetten.
 • Korte tot middellange termijn (lopend jaar).
 • Idem I + ondersteunende diensten (o.m. logistiek, techniek).
 • Opbrengsten en kosten (rendement).
 • Middellange termijn (lopend en komend jaar).
Functiebenamingen (oud)
 • Geen oude referentie beschikbaar.
 • Geen oude referentie beschikbaar.