Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Bedrijfsleider II

Kenmerken van de referentiefunctie

De bedrijfsleider II kan voorkomen op alle soorten van agrarische bedrijven waar dieren worden verzorgd t.b.v. fokken, mesten of de productie van dierlijke producten. De functiehouder is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de output en de daarvoor benodigde mensen en middelen van zijn/haar toegewezen bedrijf, locatie, organisatieonderdeel en de daarbinnen voorkomende disciplines. Dit heeft betrekking op verschillende diergroepen alsook ondersteunende diensten (o.m. techniek/logistiek). De functiehouder vertaalt de organisatiedoelstellingen naar een jaarplan voor zijn/haar eigen bedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor kosten en opbrengsten (rendement) en vervangingsinvesteringen. Focus voor de functiehouder is in de eerste plaats het zeker stellen van de randvoorwaarden waarbinnen de leidinggevenden/medewerkers de planning en de gevraagde kwaliteit kunnen realiseren; daartoe dient de functiehouder een middellange termijn focus te hebben (lopend en komend jaar). Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor een continue verbetering van efficiency, realisatie van kwaliteitsnormen en leveringsbetrouwbaarheid. De (niveau-)verschillen tussen de bedrijfsleider I en II worden aanvullend uiteengezet in de NOK-bijlage.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: 50 - 75 medewerkers (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Realisatie output
 • volgen van trends en ontwikkelingen binnen de sector;
 • opstellen en laten fiatteren van het jaarplan op basis van te realiseren doelstellingen;
 • sturen op de personeelsbezetting a.d.h.v. het jaarplan;
 • volgen van het verloop van de bedrijfsvoering, o.a. via werkoverleg;
 • initiëren van maatregelen om opgetreden verstoringen te corrigeren, c.q. voorzienbare verstoringen te voorkomen;
 • ondersteunen van leidinggevenden/medewerkers bij het oplossen van niet-reguliere problemen.
 • conform doelstellingen;
 • conform kwaliteitsnormen;
 • conform productiviteitsnormen (verbruik manuren, materialen, variabele kosten);
 • optimalisatie dierenwelzijn/efficiency.
Optima­lisatie / innovatie bedrijfs­voering
 • initiëren en coördineren van onderzoek naar structurele problemen in processen;
 • signaleren van verbetermogelijkheden, beoordelen van verbetervoorstellen van de leidinggevenden/medewerkers;
 • doorvoeren van (kleinere) verbeteringen, binnen het daarvoor gegeven mandaat;
 • uitwerken en toelichten van (meer omvangrijke multi-disciplinaire) verbetervoorstellen;
 • leiden van de uitvoering van goedgekeurde verbeter¬projecten.
 • verbetering van efficiency;
 • verbetering van kwaliteitsbeheersing;
 • verbetering van output (leverbetrouwbaarheid).
Personeels­manage­ment
 • vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie;
 • fiatteren van voorstellen voor opleidingen, promotie of ontslag;
 • beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken;
 • verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.
 • aansluiting op bedrijfsplan;
 • beschikbaarheid vereiste competenties;
 • flexibiliteit inzetbaarheid;
 • realisatie doelstellingen P&O-beleid.
Beschik­baarheid rand­­voor­waarden
 • volgen van de performance en onderhoudsstatus van faciliteiten en voorkomende problemen;
 • initiëren en coördineren van maatregelen om structurele technische problemen op te lossen;
 • adviseren over aanpassingen aan/uitbreidingen van de faciliteiten;
 • maken van afspraken met leveranciers en afnemers;
 • zorg dragen voor de beschikbaarheid van ge- en verbruiksartikelen.
 • technische staat faciliteiten;
 • onderhoudskosten binnen begroting;
 • concurrerende inkoop;
 • tijdigheid beschikbare ge- en verbruiksartikelen.
Rapportage van de opera­tionele bedrijfs­voering
 • controleren en beoordelen van rapportages van leidinggevenden/medewerkers;
 • samenstellen van samenvattende week- en periode-rapportages en verantwoorden van bijzonderheden en resultaten.
 • inzicht in behaalde resultaten;
 • inzicht in knelpunten en verbetermogelijkheden.

Bezwarende omstandigheden

 • Geen bijzondere.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Zicht op de trend en ontwikkelingen in de betreffende diersoort.
 • Kennis van de (on)mogelijkheden van gebruikte faciliteiten en middelen en nieuwe ontwikkelingen daaromtrent.
 • Kennis van automatiseringssystemen en toepassingen.
 • Kennis van interne procedures (personeel, materieel, installaties, kwaliteit etc.).
 • Enige jaren relevante werkervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur binnen de sector.

Competentieprofiel

Aansturend (6):
 • is in staat te wisselen in de wijze van aansturing, afhankelijk van de situatie, de omgeving en de medewerker(s) om het gewenste resultaat te behalen;
 • is in staat te onderhandelen met een medewerker/team/organisatieonderdeel over aan welke doelstellingen het resultaat moet voldoen;
 • heeft vertrouwen in anderen en kan verantwoordelijkheden uit handen geven.
Bedrijfsmatig handelend (5):
 • is in staat oplossingen en beslissingen te vertalen in zowel financiële als niet-financiële aspecten voor de eigen afdeling/project;
 • is in staat investeringsvoorstellen van anderen te beoordelen op basis van wat die op korte en lange termijn opleveren;
 • is in staat activiteiten en processen te toetsen aan de financiële kaders van de eigen afdeling;
 • is in staat acties te initiëren die niet direct een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten van de eigen afdeling, maar wel bijdragen aan de financiële doelstellingen en ambities van de organisatie.
Ethisch en integer handelend (6):
 • draagt bij aan een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen;
 • is in staat beslissingen te nemen die in lijn zijn met de waarden en normen en verbindt zich hieraan.
Kwaliteitsgerichtheid (6):
 • is in staat kwaliteitscriteria voor de organisatie te benoemen;
 • zorgt dat anderen op de hoogte zijn van de gemaakte kwaliteitsafspraken;
 • is in staat anderen aan te spreken op de kwaliteit van het geleverde werk;
 • stelt de geleverde kwaliteit regelmatig ter discussie;
 • stimuleert tot het doen van verbeteringsvoorstellen.
Plannend en organiserend (6):
 • is in staat de werkzaamheden en acties die inhoudelijk veel van elkaar kunnen verschillen en die een lange doorlooptijd of gevolgen op lange termijn hebben te coördineren;
 • is in staat te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen die van invloed zijn op de planning en de planningen/doelstellingen van de organisatie(onderdelen) hierop aan te passen.
Vakdeskundigheid toepassend (6):
 • is in staat prioriteiten te bepalen op basis van inhoudelijkheid of andere relevante factoren;
 • weet anderen vanuit vakinhoudelijke kennis naar de problemen en bijpassende oplossingen te leiden.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Bedrijfsleider I Bedrijfsleider II
Aard van de werkzaamheden
 • Realisatie output: adviseren over jaarplan, (bij)sturen en ondersteunen medewerkers en initiëren maatregelen, volgen realisatie.
 • Optimalisatie van de bedrijfsvoering: initiëren/coördineren onderzoek problemen, signaleren/beoordelen/doorvoeren van verbeteringen.
 • Personeelsmanagement: vaststellen formatie, fiatteren voorstellen, toepassen personeelsinstrumenten en personeelsbeheer.
 • Beschikbaarheid randvoorwaarden: volgen performance faciliteiten, initiëren/coördineren oplossingsmaatregelen, adviseren over raam-overeenkomsten en zorg dragen voor de beschikbaarheid van ge- en verbruiksartikelen.
 • Rapportage van de operationele bedrijfsvoering: controleren, beoordelen, samenstellen en verantwoorden van rapportages en resultaten.
 • Realisatie output: Idem I + volgen van trends en ontwikkelingen binnen de sector en opstellen en laten fiatteren van het jaarplan op basis van te realiseren doelstellingen.
 • Optimalisatie/innovatie van de bedrijfsvoering: Idem I + uitwerken en toelichten van (meer omvangrijke multidisciplinaire) verbetervoorstellen en leiden van de uitvoering van goedgekeurde verbeterprojecten.
 • Personeelsmanagement: Idem I.
 • Beschikbaarheid randvoorwaarden: Idem I + adviseren over aanpassingen aan/uitbreidingen van de faciliteiten en maken van afspraken met leveranciers en afnemers.
 • Rapportage van de operationele bedrijfsvoering: Idem I.
Leidinggeven
 • Hiërarchisch 30 – 50 medewerkers.
 • Hiërarchisch 50 – 75 medewerkers.
Focus/vrijheidsgraden
 • Primair proces (dierhouderij).
 • Opbrengsten en budgetten.
 • Korte tot middellange termijn (lopend jaar).
 • Idem I + ondersteunende diensten (o.m. logistiek, techniek).
 • Opbrengsten en kosten (rendement).
 • Middellange termijn (lopend en komend jaar).
Functiebenamingen (oud)
 • Geen oude referentie beschikbaar.
 • Geen oude referentie beschikbaar.