Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Dierverzorger II

Kenmerken van de referentiefunctie

De dierverzorger II kan voorkomen op alle soorten van agrarische bedrijven waar dieren worden verzorgd t.b.v. fokken, mesten of de productie van dierlijke producten. De werkzaamheden kennen overwegend een kort cyclisch (dagelijks tot maandelijks) repeterend (terugkerend) patroon. Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend. De focus ligt op het continueren van het gekende operationeel proces. De functiehouder deelt, in overleg met leidinggevende en collega’s, het eigen werk in aan de hand van te realiseren dag-planningen. Collega/leidinggevende is consulteerbaar, operationele werkzaamheden en te maken keuzes worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.). De functiehouder is verantwoordelijk voor het verzorgen en inspecteren van verblijfsruimten, bedienen, controleren en onderhouden van geautomatiseerde systemen en/of apparatuur. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het verzorgen, selecteren en controleren van zijn toegewezen dier(en)(groep) en (indien van toepassing) uitvoeren van het melkproces. Voorts draagt de functiehouder zorg voor het registreren en overdragen van gegevens. De functiehouder bestuurt indien nodig gemotoriseerde voertuigen voor langzaam verkeer. De (niveau-)verschillen tussen de dierverzorger I en II worden aanvullend uiteengezet in de NOK-bijlage.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Verzorging en inspectie verblijfs­ruimten
 • schoonmaken en indien vereist ontsmetten van verblijfsruimten, apparatuur en gebruikte hulpmiddelen;
 • verzamelen en afvoeren van mest/afval naar de daartoe bestemde plaats;
 • indien wettelijk toegestaan bestrijden en/of verwijderen van plaagdieren;
 • inspecteren van verblijfsruimten, signaleren van (dreigende) onvolkomenheden, overleggen over te nemen maatregelen en verhelpen van kleine technische mankementen.
 • volgens procedure en instructie;
 • conform wet- en regelgeving;
 • kwaliteit uitgevoerde reparaties;
 • orde en netheid.
Bediening, controle en onderhoud geautoma­tiseerde systemen / apparatuur
 • inspecteren van de werking van geautomatiseerde (voeding-, melk-, transport-, klimaat/ventilatie-, verlichting)systemen/apparatuur;
 • verrichten van eenduidige reparaties (o.m. vervangen slijtageonderdelen), onderhoud (o.m. smeren) en verhelpen eenvoudige (ver)storingen;
 • instellen (aanpassen gegeven variabelen) en bedienen van geautomatiseerde systemen/apparatuur.
 • tijdigheid gesignaleerde manke-menten;
 • aantal terugkerende manke-menten;
 • tijdigheid onderhoud;
 • instelling en bediening volgens voorschriften.
Dier­conditie, -verzorging en -productie
 • op basis van eenduidige criteria selecteren en verzamelen van dieren;
 • begeleiden en transporteren van dieren op de locatie;
 • bereid voedsel (handmatig) doseren volgens instructie en voederen van dieren;
 • assisteren bij medische en fysieke behandelingen van dieren;
 • uitvoeren van eenduidige, routinematige handelingen aan dieren gebruikmakend van vereenvoudigende hulpmiddelen (bijv. gemechaniseerd oormerken);
 • (indien van toepassing) voorbereiden en melken van dieren, gebruik makend van conventionele dan wel geautomatiseerde systemen;
 • toedienen van medicatie en fysiek verzorgen van dieren o.b.v. recept en instructie;
 • bereiden van voedsel volgens receptuur (afwegen, doseren, mengen, etc.);
 • observeren van dieren, signaleren van afwijkend gedrag en melden van bijzonderheden aan de bedrijfsleiding.
 • volgens procedure, instructie en receptuur;
 • binnen wettelijke kaders;
 • alertheid afwijkend gedrag;
 • tijdigheid/juistheid toegediend voedsel en medicatie;
 • optimalisatie dierenwelzijn;
 • tevredenheid collega’s/derden.
Informatie & registratie
 • vastleggen van geconstateerde bijzonderheden;
 • documenteren van hoeveelheden en vastleggen in systemen;
 • mondeling toelichten van bijzonderheden aan collega’s en leidinggevende.
 • juiste, tijdige en volledige documentatie en overdracht;
 • traceerbaarheid/terugvindbaarheid gegevens;
 • mate van geïnformeerdheid collega’s/leidinggevende.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van temperatuurverschillen, stof, stank, vuil en vocht.
 • Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen en corrigeren van dieren, het tillen en verplaatsen van materialen en te verrichten schoonmaakwerkzaamheden.
 • Incidenteel gedwongen houding bij het in bedwang houden van dieren t.b.v. behandeling, voeding, verzorging of transport en bij reinigingswerkzaamheden.
 • Kans op letsel door uitglijden, dieragressie, vertillen, beknelling of infecties.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 2 werk- en denkniveau (bij voorkeur agrarische richting).
 • Inzicht in de werking van apparatuur en systemen.
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Kennis van (de werking van) toe te dienen medicatie en voerrecepturen.
 • Inzicht in regulier en afwijkend gedrag voor de specifieke diergroep.
 • Ervaring in een vergelijkbare functie.

Competentieprofiel

Bedrijfsmatig handelend (1):
 • komt op tijd op het werk;
 • voorkomt verspilling van zaken waarmee gewerkt wordt.
Beslissend en activiteiten initiërend (2):
 • is in staat te benoemen wanneer het verloop van de werkzaamheden ongewoon genoeg is om de leidinggevende te waarschuwen;
 • is in staat te beslissen of het werk door kan gaan of het werk stil gelegd moet worden.
Ethisch en integer handelend (2):
 • vermijdt handelingen die dierenwelzijn schaden, voorspelbaar milieu-/omgevingsschade veroorzaken.
Middelenbewustzijn (3):
 • is in staat aard en omvang van standaard werk te overzien en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en middelen daarvoor zijn;
 • is in staat zorg te dragen voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen.
Plannend en organiserend (2):
 • slaagt erin het eigen werk zo voor te bereiden dat de handelingen op volgorde kunnen worden verricht;
 • is in staat in de gaten te houden of werkzaamheden volledig opschieten en meldt tijdig als het werk niet op tijd af zal zijn.
Vakdeskundigheid toepassend (3):
 • werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden;
 • werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen;
 • is in staat snel te benoemen wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Dierverzorger I Dierverzorger II
Aard van de werkzaamheden
 • Verzorging en inspectie bedrijfsruimten (focus ligt op nette, ordelijke en functionerende verblijfsruimten en bestrijding plaagdieren).
 • Dierverzorging en -productie (focus ligt op elementaire dierverzorging en productie).
 • Informatie (focus ligt op het mondeling toelichten van bijzonderheden).
 • Idem I.
 • Dierconditie, -verzorging en -productie (focus ligt Idem I + afwijkend gedrag, voedselbereiding en verzorging).
 • Informatie & registratie (focus ligt idem I + schriftelijk vastleggen van gegevens/bijzonderheden).
 • Bediening, controle en onderhoud geautomatiseerde systemen.
Vrijheidsgraden
 • De werkzaamheden kennen overwegend een kort cyclisch (dagelijks tot maandelijks) repeterend (terugkerend) patroon.
 • Procedures, voorschriften en opdrachten zijn leidend. Er is enige mate van vrijheid tot het indelen van het eigen werk.
 • Collega/leidinggevende is consulteerbaar, operationele werkzaamheden worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.).
 • Idem I.
 • Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend. Functiehouder deelt in overleg het eigen werk in o.b.v. dagplanningen.
 • Collega/leidinggevende is consulteerbaar, operationele werkzaamheden en te maken keuzes worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.).
Functiebenamingen (oud)
 • Niet van toepassing.
 • 04.10 Dierenverzorger.