Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Medewerker broederij

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker broederij komt voor bij grootschalige pluimveebroederijen. Broedeieren worden aangeleverd vanuit gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven, die binnen de broederij worden uitgebroed. Het natuurlijke broed- en uitkomproces wordt (geconditioneerd) nagebootst in broedmachines. Verstoringen aan deze machines worden automatisch gemeld (alarm), waarna gespecialiseerde medewerkers (bijv. technische dienst) de verstoring verhelpen. Uitgekomen kuikens worden, afhankelijk van het doel, eventueel geselecteerd op sekse en geënt, en verpakt t.b.v. transport. Hygiëne is van groot belang bij het broedproces. De medewerker broederij is in het gehele proces inzetbaar (ontvangst van de eieren, het broedproces, de controle en het transport van de uitgekomen kuikens). Hij/zij werkt binnen strikte kaders en procedures.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Ontvangst eieren en voor­bereiding broed­proces
 • verplaatsen en visueel beoordelen (op breuk, vuil, kleur, etc.) van binnengekomen eieren;
 • plaatsen van trays eieren op oplegmachines, machinaal omstapelen van eieren op broedlades en deze plaatsen in voorbroedwagens;
 • verrichten van schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden aan eieren, bakken, containers, machines, etc.
 • volgens procedure en planning;
 • juistheid/tijdigheid beschikbare volle rolcontainers;
 • kwaliteit uitgevoerde schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden;
 • kwaliteit opleg en selectie.
Broed­proces
 • plaatsen van volle voorbroedwagens in broedmachines;
 • selecteren van opgegeven programma van broed-machine;
 • reageren op alarm als gevolg van (ver)storingen, verhelpen van eenduidige (ver)storingen (bijv. deur open) dan wel inschakelen van leidinggevende/specialist;
 • machinaal schouwen van bebroede eieren, bevruchte eieren overpakken in bakken en deze plaatsen in transportwagens;
 • plaatsen van rolcontainers met bakken bebroede eieren in geconditioneerde uitkomstruimten;
 • verrichten van schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden aan (broed-)machines, werkruimten, broedlades, bakken, containers, etc.
 • volgens procedure, instructie en planning;
 • juistheid/tijdigheid gesignaleerde afwijkingen;
 • aantal en kwaliteit verholpen (ver)storingen;
 • kwaliteit uitgevoerde schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden.
Uitkomst, controle en transport
 • na uitkomst transporteren van kuikens t.b.v. telling, sortering en keuring;
 • (machinaal) tellen, sorteren en/of visueel keuren van kuikens;
 • verpakken van kuikens in bakken en plaatsen op transportkar;
 • transporteren van containers en assisteren bij het inladen van vrachtauto’s;
 • verrichten van schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden aan machines, werkruimten, bakken, containers, etc.;
 • bediening van apparaten t.b.v. ontsnavelen en enten.
 • volgens procedure, instructie en planning;
 • juistheid/tijdigheid verpakte kuikens;
 • tevreden collega’s/derden;
 • kwaliteit uitgevoerde schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden;
 • kwaliteit opleg en selectie.

Bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht bij het tillen van laden met eieren en het verplaatsen van rolcontainers.
 • Hinder van warmte in broedmachines.
 • Incidenteel gedwongen houding bij het verplaatsen van rolcontainers, het overpakken van bebroede eieren en reinigingswerkzaamheden.
 • Kans op letsel door uitglijden of vertillen.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 1 werk- en denkniveau.
 • Beheersing van basale kennis en kunde t.b.v. gebruik van beschikbare hulpmiddelen.
 • Kennis van bedrijfsspecifieke voorschriften en kwaliteitscriteria.
 • Geen ervaring vereist.

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (1):
 • is in staat te benoemen wanneer iets bijzonder is en het werk te onderbreken om de leidinggevende te waarschuwen.
Ethisch en integer handelend (1):
 • houdt zich aan de omgangsvormen en regels m.b.t. de mensen, de omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;
 • neemt de kwetsbaarheid van dieren in acht.
Instructie- en procedure gerichtheid (1):
 • werkt volgens eenduidige instructies en procedures;
 • volgt de door de leidinggevende gegeven (veiligheids-)instructies op.
Kwaliteitsgerichtheid (1):
 • volgt de kwaliteitsprocedures, zodat zonder fouten binnen de gestelde tijd gewerkt wordt.
Vakdeskundigheid toepassend (1):
 • is in staat in een vlot tempo door te werken;
 • is in staat eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit te voeren.