Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Teamleider logistiek

Kenmerken van de referentiefunctie

De teamleider logistiek komt voor in grote agrarische bedrijven met een eigen magazijn voor opslag van uitgangsmateriaal en/of (eind)producten, dan wel een centrale bedrijfsruimte waar orders volgens specificaties van afnemers worden samengesteld. De teamleider logistiek is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de logistieke processen gericht op transport, opslag en uitgifte van inkomende en uitgaande goederen, zodanig dat orders tijdig en volgens afspraak en specificaties bij de juiste afnemers worden afgeleverd. De functiehouder geeft leiding aan een aantal medewerkers in de loods, het magazijn of de expeditieruimte (zoals logistiek medewerker, orderverzamelaar). Hij/zij beslist over de wijze van werken en de inzet van beschikbare mensen en middelen, binnen de kaders van interne regelgeving en externe (veiligheids)voorschriften en procedures.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: 4 - 7 medewerkers (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Logistieke afhandeling
 • indelen/inrichten van magazijn- en expeditieruimte(n);
 • vaststellen van de wijze van transport en opslag en hierover instrueren van medewerkers;
 • zorg dragen voor het klaarzetten van bestellingen a.d.h.v. ontvangen bestellijsten m.n. via instructie en opdrachten aan medewerkers;
 • verdelen van los-, laad-, transport-, verzamel- en opslagwerkzaamheden onder medewerkers;
 • plannen en afroepen van externe vervoerscapaciteit en communiceren met transporteurs over uitvoering van werkzaamheden ;
 • toezicht houden op de uitvoering en op naleving van procedures en voorschriften (veiligheid, Arbo, HACCP e.d.);
 • ontvangen, behandelen en waar nodig doorgeleiden van klachten van afnemers.
 • kwaliteit van afhandeling:
  • omvang schade (aantal gevallen, €);
  • aantal (terugkerende) klachten/problemen/manco’s/fouten;
  • voorraadverschillen bij tellingen;
 • efficiency magazijnindeling;
 • tijdige beschikbaarheid vervoerscapaciteit;
 • conform voorschriften (o.m. veiligheid, Arbo, HACCP, procedure).
Technisch onderhoud
 • instrueren van medewerkers over juist gebruik en (klein) onderhoud van technische hulpmiddelen (transport- en hefmiddelen) en toezien op uitvoering;
 • organiseren en coördineren van regelmatig onderhoud en reparatie aan de in gebruik zijnde installaties (klimaat- en luchtbehandeling, hefinstallaties, etc.) en apparatuur (vorkheftrucks, handpallettrucks, etc.), o.a. via overleg en afstemming met de interne technische dienst, leveranciers of gecontracteerde partijen.
 • juistheid en volledigheid instructies;
 • tijdigheid onderhoud/vervanging hulpmiddelen.
Admini­stratie en registratie
 • instrueren van medewerkers over de vastgestelde wijzen van administreren en registreren van transport, opslag- en uitgifte/verzending;
 • toezien op het aanmaken van de vereiste transportdocumenten en het controleren en registreren van bijbehorende (bestel- en vracht)documenten.
 • juistheid en volledigheid geregistreerde gegevens;
 • terugvindbaarheid/traceerbaarheid gegevens;
 • juistheid en volledigheid van documenten.
Optima­lisatie
 • doen van voorstellen ter verbetering van de werkprocessen (logistieke afhandeling, administratie en registratie);
 • doen van voorstellen ter verbetering en vervanging van transport- en hefmiddelen.
 • onderbouwde verbeter- en investeringsvoorstellen;
 • gerealiseerde verbeter- en investeringsvoorstellen.
Personeels­beheer
 • opstellen van werkroosters voor medewerkers en regelen van voldoende bezetting;
 • regelen van verlof;
 • bijdragen aan de selectie van nieuwe medewerkers;
 • zorg dragen voor het opleiden/inwerken van medewerkers;
 • uitvoeren van beoordelingen, begeleiden van medewerkers in hun werk.
 • motivatie en inzet van medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van temperatuurverschillen, tocht en (motor)lawaai in magazijn- en expeditieruimten.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 4 werk- en denkniveau.
 • Kennis van gangbare logistieke systemen en procedures.
 • Kennis van voorschriften m.b.t. veiligheid, Arbo, HACCP.
 • Beheersing van tenminste één vreemde taal.
 • Enige jaren werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie.

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (4):
 • is in staat zelfstandig beslissingen te nemen;
 • is in staat initiatieven te nemen om te waarborgen, dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is.
Aansturend (4):
 • is in staat de werkzaamheden van medewerkers te controleren;
 • is in staat te anticiperen door waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan te passen.
Samenwerkend en overleggend (4):
 • is in staat initiatief te nemen om samenwerking met en tussen medewerkers te stimuleren en optimaliseren;
 • is in staat adequaat overleg en afstemming tussen alle betrokkenen te bevorderen;
 • slaagt erin de sfeer te bewaken.
Instructie- en proceduregerichtheid (4):
 • draagt zorg voor een cultuur op het bedrijf, waarbinnen instructies, procedures, veiligheidsbeleid en andere wettelijke regelingen als vanzelfsprekend opgevolgd en toegepast worden.
 • is in staat te coördineren en de organisatie te adviseren over de inzet van mensen, middelen en materialen op basis van een planning voor één of meerdere maanden;
 • is in staat de voortgang te voorspellen op basis van resultaten, en prioriteiten te stellen bij onvoorziene omstandigheden om de geplande doelen te behalen.
Plannend en organiserend (4):
 • is in staat te coördineren en de organisatie te adviseren over de inzet van mensen, middelen en materialen op basis van een planning voor één of meerdere maanden;
 • is in staat de voortgang te voorspellen op basis van resultaten, en prioriteiten te stellen bij onvoorziene omstandigheden om de geplande doelen te behalen.
Bedrijfsmatig handelend (4):
 • is in staat te sturen op efficiëntie in het werk en kan dat vertalen naar verbeteringen voor operationeel beleid.