Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Medewerker huishoudelijke dienst

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker huishoudelijke dienst komt voor in (middel)grote agrarische bedrijven. De functiehouder is verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van kantoor-/bedrijfsruimten en bijbehorende sanitaire voorzieningen. Er wordt gewerkt volgens een vast werkschema dan wel -opdrachten en eventueel naar eigen inzicht op grond van beoordeling van de (hygiëne)situatie. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van reguliere schoonmaakbenodigdheden en -attributen.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Verrichten van schoon­maak­­werkzaam­­heden
 • schoonmaken van kantoor-/bedrijfsruimten, inclusief gangen en sanitaire voorzieningen; e.e.a. omvat schoonmaakwerkzaamheden zoals stofwissen, dweilen van vloeren, schoonmaken van wanden, glas (binnenzijde) en sanitair, stofzuigen, reinigen van meubilair e.d.;
 • verzamelen van kantoorafval en afvoeren naar daartoe bestemde plaatsen;
 • aanvullen van verbruiksartikelen (zoals zeep, toilet-papier), zo nodig verwisselen van huishoudtextiel.
 • correctheid toepassing methoden en middelen;
 • juistheid naleving werkschema/-opdrachten;
 • aanwezigheid gebruiksartikelen;
 • reinheid werkgebied (aantal klachten).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening tijdens handmatige schoonmaakwerkzaamheden en het verplaatsen van volle emmers met water.
 • Lopend en staand en soms gebukt/gebogen, reikend of staand onder eenzijdige spierbelasting bij sommige schoonmaak¬bewegingen.
 • Onaangenaam werk bij het reinigen van sanitaire voorzieningen. Werken met soms natte/vochtige materialen.
 • Kans op letsel als gevolg van uitglijden op vloeren.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • MBO 1 werk- en denkniveau.
 • (Enig) inzicht in hygiënestandaarden/-voorschriften (HACCP werkwijze, presentatie).
 • Kennis van gehanteerde procedures en werkinstructies.
 • Enige werkervaring (in een vergelijkbare functie).

Competentieprofiel

Beslissend en activiteiten initiërend (1):
 • is in staat te benoemen wanneer iets bijzonder is en het werk te onderbreken om de leidinggevende te waarschuwen.
Vakdeskundigheid toepassend (1):
 • is in staat in een vlot tempo door te werken;
 • is in staat eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit te voeren.
Middelenbewustzijn (2):
 • is in staat te zorgen voor de benodigde materialen en middelen;
 • gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier;
 • is in staat te zorgen voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.
Instructie- en proceduregerichtheid (1):
 • werkt volgens eenvoudige instructies en procedures;
 • volgt door de leidinggevende gegeven (veiligheids-)instructies op.
Bedrijfsmatig handelend (1):
 • komt op tijd op het werk;
 • voorkomt verspilling van zaken waarmee gewerkt wordt.