Referentiefuncties Dierhouderij

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Hoofd financiële administratie

Kenmerken van de referentiefunctie

Het hoofd financiële administratie komt voor in grote agrarische bedrijven. De afdeling is belast met de verwerking en registratie van de financiële stromen en zorgt ervoor dat de directie continu inzicht heeft in de financiële positie van het bedrijf. Hij/zij geeft, als leidinggevende van de afdeling, invulling en uitvoering aan de planning- & control-cyclus (begroting, managementinformatie, verantwoordingsinformatie, optimalisatie e.d.) en is verantwoordelijk voor het realiseren van een betrouwbare en waarheidsgetrouwe financiële administratie en verslaglegging, conform de interne richtlijnen en wettelijke vereisten. De functiehouder is gesprekspartner voor directie en de externe accountant.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: ca. 5 medewerkers (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Ongoing (financiële en salaris) admini­stratie
 • aansturen dagelijkse gang van zaken, voeren van werkoverleg en afstemmen van relevante knelpunten, ontwikkelingen, e.d.;
 • toezien op voortgang en kwaliteit, stellen van prioriteiten en oplossen van zich voordoende problemen;
 • voeren van periodiek overleg en bespreken van knelpunten in de lopende administratieve processen en procedures;
 • vertalen van (wettelijke) regels naar de bedrijfssituatie en opstellen van administratieve voorschriften.
 • conform voorschriften en wetgeving;
 • juistheid, volledigheid en tijdigheid van cijfers, specificaties en toelichtingen;
 • tijdige oplevering;
 • omvang werkachterstand.
(Consoli­datie) periode- en jaar­afsluiting
 • opstellen (geconsolideerde) balans en V&W, controleren op juiste verwerking van mutaties binnen het tijdvak, juistheid doorbelasting kosten, aansluiting activa, banksaldi, e.d.;
 • vaststellen en doorvoeren van noodzakelijke herstel¬boekingen, afwikkeling van lopende posten, reserveringen e.d.;
 • rapporteren en toelichten van de cijfers, signaleren van afwijkingen t.o.v. budgetten en prognoses naar de directie;
 • begeleiden van de externe accountant bij controles, geven van benodigde toelichtingen en uitleg.
 • (afwezigheid van) fouten in cijfers;
 • (optimale) verklaring afwijkingen en trends;
 • tijdigheid aanlevering;
 • akkoord externe accountant.
Financial planning en analyse
 • opstellen/coördineren van budgettering, toetsen van uitgangspunten op realiteitsgehalte en onderlinge consistentie, doorrekenen van financiële consequenties van diverse scenario’s, toelichten van planningen;
 • bewaken van de financiële positie van het bedrijf, signaleren van ongewenste ontwikkelingen of afwijkingen t.o.v. budgetten/begrotingen;
 • (laten) opstellen van voorgeschreven financiële en bedrijfseconomische rapportages en overzichten (cashflow, afzet, kostenopbouw, e.d.);
 • beoordelen van cijfers, verklaren van afwijkingen t.o.v. de begroting en budgetten richting directie.
 • conform jaarplanning;
 • verdedigbaarheid van de cijfers;
 • volledigheid van aangeleverde stukken;
 • kwaliteit van toelichtingen.
Optimali­satie admini­stratieve bedrijfs­voering
 • zorgen voor eenduidige procedures, gestandaardiseerde werkmethoden en beschikbaarheid van geautomatiseerde systemen;
 • benoemen van verbetermogelijkheden vanuit feitelijke performance, beleidsbesluiten, informatiebehoeften van management, e.d. en uitwerken van benodigde budgetten en consequenties van keuzes;
 • implementeren van geaccordeerde voorstellen, evalueren en bespreken van bevindingen.
 • eenduidigheid en effectiviteit van procedures en methoden;
 • kosten uitvoering administratie.
Personeels­beheer
 • opstellen van werkroosters voor medewerkers en regelen van voldoende bezetting;
 • regelen van verlof;
 • bijdragen aan de selectie van nieuwe medewerkers;
 • zorg dragen voor het opleiden/inwerken van medewerkers;
 • uitvoeren van beoordelingen, begeleiden van medewerkers in hun werk.
 • motivatie en inzet van medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.

Bezwarende omstandigheden

 • Geen bijzondere.

Het functieniveau wordt enkel bepaald door de inhoud van de functieomschrijving en niet door het competentieprofiel.

Kennis en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van de principes, methoden en technieken van de bedrijfsadministratie en accounting-regels.
 • Beheersing van de gangbare kantoorapplicaties en ERP-systemen.
 • Enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

Competentieprofiel

Aansturend (4):
 • is in staat de werkzaamheden van de medewerkers te controleren;
 • is in staat te anticiperen door waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan te passen.
Communicerend (4):
 • beheerst voldoende technieken en vaardigheden om een essentiële boodschap over een willekeurig onderwerp over te brengen op een publiek;
 • is in staat structuur te brengen in een betoog met het oog op doel en publiek en daarbij een passende stijl en taalgebruik te hanteren;
 • is in staat zijn kennis en ervaring toe te passen en die met anderen te delen en over te dragen waar nodig.
Vakdeskundigheid toepassend (4):
 • werkt accuraat, lang en stevig door, ook bij het uitvoeren van meerdere specialistische en ingewikkelde taken;
 • is in staat bekende en onbekende werkzaamheden goed in te schatten;
 • is in staat nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied te benoemen;
 • slaagt erin zijn kennis en ervaring toe te passen, die te delen met anderen en over te dragen waar nodig.
Instructie- en procedure gerichtheid (5):
 • is in staat om structuur aan te brengen in de werkzaamheden van zichzelf en anderen;
 • is in staat het effect van het (niet) nakomen van regels en procedures in te schatten en spreekt anderen daarop aan;
 • werkt nauwgezet en geordend, ook onder druk van meerdere belangen.
Bedrijfsmatig handelend (5):
 • is in staat oplossingen en beslissingen te vertalen in zowel financiële als niet-financiële aspecten voor eigen afdeling/project;
 • is in staat investeringsvoorstellen van anderen te beoordelen op basis van wat die op korte en lange termijn opleveren;
 • is in staat activiteiten en processen te toetsen aan de financiële kaders van de eigen afdeling;
 • is in staat acties te initiëren die niet direct een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten van de eigen afdeling, maar wel bijdragen aan de financiële doelstellingen en ambitie van de organisatie.